Breaking News

Recent Posts

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับฟังความคิดเห็นกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ก.ค.ที่โรงแรมคลาสสิก คามิโอ้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่:จังหวัดระยอง มีผู้แทนส่วนราชการทั้งพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันจัดทำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยการนำเครื่องมือสำคัญคือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่และลุ่มน้ำที่มีความซับซ้อน โดยใช้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2561-2565 รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยองฉบับใหม่ในระยะยาวต่อไป ตลอดจนเพื่อนำบทเรียนที่ได้จากโครงการนำร่องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง(ร่าง)แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA Guideline) ซึ่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(กพย.)ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รอบคอบ รัดกุม และชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่:จังหวัดระยอง …

Read More »

จังหวัดระยอง เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ก.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 200 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และ”การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระดับอำเภอ การบริหารสัญญาและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารสัญญา เทคนิคในการควบคุมงานตามแผนงาน/โครงการ” ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทำราคากลาง และการประกาศราคากลาง เป็นต้น รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน …

Read More »

ผู้ว่าระยอง นำประชาชนทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 16 ก.ค.ที่ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำและปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562   โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง และนายกุมพล …

Read More »