Home / ข่าวระยอง / จ.ระยอง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม

จ.ระยอง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ก.ย.ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลแกลง-กะเฉด ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง สภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยอง มีนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนางสาวนพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม

ภายในงานที่กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนและเครือข่ายภาครัฐเอกชนในจังหวัดระยอง การแสดงละคร และความสามารถของเด็กและเยาวชนบนเวที และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพในเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด้วย…

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*