Home / ข่าวระยอง / ทต.ทับมา​ ติวเข้ม​ จนท.รณรงค์​ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ทต.ทับมา​ ติวเข้ม​ จนท.รณรงค์​ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เมื่อเวลา​ 09.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2561​ ที่โรงแรมโกลเด้น​ซิตี้​ อ.เมืองระยอง​ จ.ระยอง​ นายประเสริฐ​ วงษ์​ศรี​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​ทับ​มา​

เป็น​ประธาน​เปิด​โครงการ​ส่งเสริม​คุณธรรม​ จริยธรรม​และ​พัฒนา​ศักยภาพ​ของบุคลากรในองค์​กรให้มีประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2561​ กิจกรรม​ที่​ 2​ ส่งเสริม​คุณธรรม​ จริยธรรม​ของบุคลากร​ในองค์กร​ให้มีประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ มีข้าราชการ​ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่​ และลูกจ้างเทศบาลตำบล​ทับ​มา​ เข้าร่วมโครงการ​ จำนวน​ 100​ คน​

มีนายชูชาติ​ คงทน​รองนายก​เทศมนตรี​ฯ​ นายสมชาย​ ทรัพย์​สิน​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ​ นางปราณี​ จิตติรบำรุง​ เลขานุการ​นายกเทศมนตรี​ฯ นางสาวเรวีญา​ ขจิตเนติธรรม​ ปลัดเทศบาลฯ​ ร่วมเป็นเกียรติ

นายประเสริฐ​ กล่าวว่า​ เทศบาลตำบลทับมา ได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และมีทักษะ เพื่อการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานขององค์กรเพราะประสิทธิภาพของบุคลากร มีผลต่อการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ให้บังเกิดผลสำเร็จ นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์​ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีปฏิบัติราชการใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละงาน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทับมา ด้วยความสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*