Breaking News
Home / ข่าวระยอง / บ้านฉาง เปิดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง

บ้านฉาง เปิดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง

เทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง เปิดห้องนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและมีจิตสำนึกเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้

   ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดห้องนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านฉาง ได้รวบรวมภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์และความทรงจำที่เกิดขึ้นในอดีตของผู้คนในชุมชนบ้านฉาง เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม จากบรรพบุรุษในท้องถิ่น เรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต สิ่งปลูกสร้างโบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น มารวบรมไว้ที่ห้องนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง ดังกล่าว

     นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กล่าวว่า  ห้องนิทรรศการภาพฯ ดังกล่าว เป็นลักษณะการแสดงภาพเก่าเล่าเมืองบ้านฉางในอดีต โดยมุ่งในการนำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความทรงจำที่เกิดขึ้นในอดีตของผู้คนในชุมชนของอำเภอบ้างฉาง ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอำเภอบ้านฉาง รวมทั้งเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์และสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย….

ภาพ/ข่าวโดย เมทะนี โด่งดัง

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*