Home / ข่าวระยอง / พม.ระยอง รณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการปิดช่องทางการค้ามนุษย์

พม.ระยอง รณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการปิดช่องทางการค้ามนุษย์

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 ก.ย.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริดชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง

ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ” พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนตามตลาดสด และศูนย์การค้า พร้อมกับจัดระเบียบ เพื่อลดจำนวนผู้ขอทานในพื้นที่จังหวัดระยอง


นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัดระยอง ปัจจุบันพบว่ามีเด็กและสตรีถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ในด้านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การขอทาน และการบังคับใช้แรงงาน โดยมีมูลเหตุหลายปัจจัย ได้แก่ ความยากจน ความด้อยโอกาสทางการศึกษา และค่านิยมทางวัตถุ สำหรับจังหวัดระยอง ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการจับกุมดำเนินคดีค้ามนุษย์ 6 คดี ซึ่งเป็นการบังคับค้าประเวณี 6 คดี การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย 6 ราย เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด และในปี 2561 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 1 คดี เป็นเด็กหญิง อายุ 15 ปี สัญชาติไทยถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยการค้าประเวณี ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของจังหวัดระยอง ลดลงอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตามจากผลการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานพื้นที่จังหวัดระยองที่ผ่านมา พบว่ายังมีกลุ่มผู้กระทำการขอทานทั้งชาวไทยและต่างด้าวมาในรูปแบบที่หลากหลาย จึงสมควรมีการรณรงค์ให้สังคมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมขอทานในวงกว้าง รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภายใต้แนวคิด “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าว ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ….

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*