Home / ข่าวระยอง / จ.ระยอง เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จ.ระยอง เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จ.ระยอง เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างยั่งยืน หลังสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไม่ลด


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ต.ค.ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTATIANABLE RORD SAFETY มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากบริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมฯ


นายธนทร ศรีนาค ปภ.ระยอง กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดระยอง มีจำนวนผู้เสียชีวิต 287 ราย บาดเจ็บ 17,521 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข้ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรมและสอดคล้องข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้อุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนต่อไป……

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*