Home / ข่าวระยอง / ระยอง จัดงานสับปะรดหวาน

ระยอง จัดงานสับปะรดหวาน

อำเภอ ปลวกแดง จ.ระยอง จัดงานนมัสการหลวงพ่อโพธิ์และ วันสับปะรดหวาน เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

1-2

   ที่ บริเวณ  หน้าที่ทำการอำเภอปลวกแดง  ระยอง นาย ธีรวัฒน์  สุดสุข  รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโพธิ์และ วันสับปะรดหวาน โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง   หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และ ภาคอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ

3-2

  นายวุฒิศักดิ์  สิงหเดโช นายอำเภอ ปลวกแดง กล่าวว่า การจัดงาน นมัสการ หลวงพ่อโพธิ์ และของดี อ.ปลวกแดง (วัน สับปะรดหวาน )จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 14 แล้ว เพื่อเป็นการผนึกกำลัง ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา จังหวัดระยอง  ในด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยว  ซึ่งในแผนการพัฒนา ดังกล่าว จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องมีภาครัฐ เอกชน และ ภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา ให้อำเภอปลวกแดง  มีความก้าวหน้า ในด้านเศรษกิฐ ความเป็นอยู่ ที่เจริญก้าวหน้า ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น

6-2

  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  จะเป็นการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก สามัคคี ของชาวบ้าน ปลวกแดง และพี่น้อง ในพื้นที่และผู้ที่มาจากต่างจังหวัดที่ เข้ามาประกอบอาชีพ ใน เขตอุตสาหกรรม ของ อ.ปลวกแดง  ได้เกิดความรักใคร่ ซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ในสังคมเดียวกัน อย่างมีความสุข

5-2

  ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีการนมัสการบูชา องค์หลวงพ่อโพธิ์ พระศักดิสิทธิ์ ที่เลื่อมใสศรัทธาของคนในพื้นที่ และ กิจกรรม  ประกวดผลผลิตทางการเกษตร  แข่งขันปอกสับปะรด  แข่งตำส้มตำลีลา ประกวดคนงามปลวกแดง และประกวดธิดาสับปะรด เป็นต้น

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง  ภาพ/ข่าว

About Sukanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *