Breaking News
Home / ข่าวระยอง / ระยอง รณรงค์รักปลอดภัย ในเทศกาลวันวาเลนไทน์

ระยอง รณรงค์รักปลอดภัย ในเทศกาลวันวาเลนไทน์

โรงพยาบาลบ้านฉางจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ รักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์อำเภอบ้านฉาง Safety valentine safe sex ให้ความรู้เยาวชนวัยรุ่นมีทักษะในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะต้องมีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะสามารถสื่อสาร ด้านเพศวิถีกับบุตรหลานที่อยู่ใกล้ชิด ….

   ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉางนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่ารายการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉางคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบ้านฉาง ผู้นำท้องถิ่นทั้งสามตำบล องค์กรภาคีในอำเภอบ้านฉางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ รักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์อำเภอบ้านฉาง Safety valentine safe sex ให้ความรู้เยาวชนวัยรุ่นแมีทักษะในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะต้องมีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะสามารถสื่อสาร ด้านเพศวิถีกับบุตรหลานที่อยู่ใกล้ชิด

   โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ สถานการณ์และปัญหาสังคมที่จะตามมาในอนาคต สะท้อนภาพให้เห็นว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นเยาวชนถึง 1ใน3 แสดงให้เห็นว่าเยาวชนส่วนหนึ่งนั้นยังมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ส่วนเด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่นเหล่านี้ก็มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าทำให้ประชาชนคนไทยสูญเสียสุขภาวะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสูงทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจาก ค่านิยมทางเพศของกลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เยาวชนและวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่มีค่านิยมไม่ถูกต้อง และยังขาดทักษะในการป้องกันตนเองทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รวมทั้งผลกระทบอื่นๆทางสังคมอีกมากมาย เนื่องในวันวาเลนไทน์นี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความห่วงใยต่อวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อให้สามารถ ลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

   การรณรงค์โครงการ รักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์อำเภอบ้านฉางในปีนี้ เน้น ครอบครัวสัมพันธ์:หนึ่งวันเพื่อลูกรักให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวกแก่วัยรุ่นนั้นนับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลผู้ซึ่งใกล้ชิดกับวัยรุ่นมากที่สุด วัยรุ่นและเยาวชนควรจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีโดยมีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน นำไปสู่การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน สู่การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ทุกภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ รักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์อำเภอบ้านฉาง Safety valentine safe sex ครอบครัวสัมพันธ์:หนึ่งวันเพื่อลูกรักครั้งนี้  นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีซุ้มของทุกภาคีเพื่อให้ความรู้Safety valentine safe sex และการแสดงบนเวที การประกวดหนังสั่น การประกวดดนตรี ซึ่งเยาวชนต่างให้ความสนใจจำนวนมากอีกด้วย

ภาพ/ข่าว โดย เมทะนี โด่งดัง

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*