Home / ข่าวระยอง / จังหวัดระยอง เตรียมจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีถึงอยุธยา

จังหวัดระยอง เตรียมจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีถึงอยุธยา

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีถึงอยุธยา


ทั้งนี้สืบเนื่องในปีพุทธศักราช 2560 เป็นวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีราชธานีของไทยในอดีต นับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจักได้แสดงกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี กอปรทั้งทรงกอบกู้เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติถวายพระราชสมัญญา “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ได้เห็นชอบให้กองทัพเรือจัดโครงการ “ 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีถึงอยุธยา”

ดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ต.ค.-6 พ.ย.61 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเสียสละเพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง และเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ในห้วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 โดยใช้กำลังทางเรือยกพลขึ้นบก รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีความสามัคคีปรองดอง และเสียสละเพื่อชาติ และกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นคุณค่าของ “สมุททานุภาพ”อีกด้วย


สำหรับจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานรับกำลังพลทางเรือกองเรือยาตราตามเส้นทางยกทัพ จากจันทบุรีถึงอยุธยา ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.61 นี้ ที่บริเวณวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งที่วัดแห่งนี้ที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าตากสินมหาราช เคยมาพักไพร่พลก่อนยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี เพื่อรวบรวมกำลังพลกอบกู้เอกราชชาติไทยจากพม่า….

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*