Breaking News
Home / ข่าวระยอง / สบทช. 1 จัดอบรมดำน้ำสื่อมวลชน

สบทช. 1 จัดอบรมดำน้ำสื่อมวลชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดอบรมดำน้ำสื่อมวลชนจากทั่วประเทศเพิ่มศักยภาพในการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลไทย

ที่โรงแรมรินธาราริเวอร์ไซด์โฮมสเตย์ปากน้ำประแสร์จังหวัดระยอง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในการฝึกอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยทางด้านนายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ได้กล่าวว่าการจัดโครงการฝึกอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลในครั้งนี้เห็นว่าสื่อมวลชนเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องรู้ลึก เข้าถึง เข้าใจในทุกเนื้อหา วิธีการและประจักษ์ด้วยตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบและร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างดีเยี่ยมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อฝึกอบรมการดำน้ำ การปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับสื่อมวลชน ให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพรวมถึงยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักดำน้ำอาสาสมัครและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมดำน้ำในครั้งนี้มีคณะสื่อมวลชนจากหลากหลายสังกัด จำนวนทั้งสิ้น30คน ใช้ในเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่9-12มีนาคม 2561กำหนดเนื้อหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำน้ำและประโยชน์ของการดำน้ำความรู้เกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ดำน้ำ การฝึกปฏิบัติ ทักษะการดำน้ำ โดยใช้วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนทั้งสิ้น10 ท่าน

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*