Home / ข่าวระยอง / สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน จ.ระยอง หาแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำในภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่ EEC

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน จ.ระยอง หาแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำในภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่ EEC

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน จ.ระยอง หาแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำในภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่ EEC


เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกาเวทีรับฟังความคิดเห็นและประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางการแก้ไขเชิงบูรณาการ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำในภาคตะวันออกที่มีการขยายตัวและยังเป็นพื้นที่ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก


ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า พื้นที่บริเวณจังหวัดระยอง และบริเวณใกล้เคียงได้แก่ ชลบุรี จันทบุรีและตราด เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยังเป็นพื้นที่ EEC ตามนโยบายรัฐบาด้วย

ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาจังหวัดระยอง ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม แม้จะมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จำนวน 5 อ่างแต่ประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ ยังไม่สามารถตอบสนองหรือรองรับต่อการขยายตัวดังกล่าวได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ายังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางปีที่เกิดการแย่งน้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม จึงต้องมีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบ โดยมีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำไปประกอบในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้การเปิดเวทีรับความคิดเห็น หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นมาแล้วใน 18 จังหวัด 25 ลุ่มน้ำ….

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*