Breaking News
Home / ข่าวระยอง / เปิดตลาดสัมมาชีพชุมชนคนระยอง

เปิดตลาดสัมมาชีพชุมชนคนระยอง

เปิดตลาดสัมมาชีพชุมชนคนระยอง

จังหวัดระยองเปิดตลาดสัมมาชีพชุมชนคนระยอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก ให้ประชาชนมีช่องทางการจำหน่าย มีรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีความสุข

dsc02157

ที่ตลาดกังหันลม อ.เมือง จ.ระยอง นายสินสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดตลาดสัมมาชีพชุมชน คนระยอง โดยมีนายสมลักษณ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่าย OTOP ร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

dsc02156

นายสินสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีการขับเคลื่อนทั้งในระดับครัวเรือน ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน โยใช้กลไกขับเคลื่อนจากคนในชุมชน ผู้นำชุมชน สู่การขยายผลครัวเรือน จัดตั้งกลุ่มและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้สู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

dsc02140

ภายในงาน ได้มีสินค้า จาก หมู่บ้านในระยองที่มีการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นๆของหมู่บ้าน จำนวน72หมู่บ้านและผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์สมาคมเพื่อนชุมชน ผลิตภัณฑ์ประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้มาแสดง และสาธิตให้ดู ชม ให้เรียนรู้และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ซึ่งประชาชนที่มาเที่ยวในนี้นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ แล้วยังได้ศึกษาอาชีพต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้ครัวเรือนให้ชุมชน ชาวระยอง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป..00000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About Sukanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *