Home / ข่าวระยอง / สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) เปิดเวที สอจร.สัญจรภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) เปิดเวที สอจร.สัญจรภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเวที สอจร.สัญจรภาคตะวันออก

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และเครือข่ายลดอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง โดยมีนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนงานการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) และนางดนุลดา จามจุรี ประธานแผนงานการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย แกนนำลดอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดระยอง ร่วมเวทีเสวนาสัญจรระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดดังกล่าวจำนวนมาก


นางดนุลดา กล่าวว่า สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) มีวัตถุประสงค์ของการทำงาน เพื่อปรับกระบวนทัศน์และแผนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 6E ได้แก่ Education, Engineering, Enforcement, Empowerment EMS และ Evolution และต้องการเห็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไปจนถึงระดับจังหวัด มีการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ จากแกนนำและขยายจนเกิดเครือข่ายทีมสนับสนุน สอจร. เป็นสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งข้าราชการ เอกชน และประชาชนที่ไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจทางราชการให้คุณให้โทษใครแต่อย่างไร แต่มีจิตอาสา ช่วยแนะนำให้คำปรึกษา กระตุ้น สนับสนุนให้ทุกองค์กรสามารถขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกลไกที่เป็นหัวใจสำคัญคือ ขณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจังหวัดและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัย


ทั้งนี้ในแต่ละปีทาง สอจร.ส่วนกลาง จะจัดเวที สอจร. สัญจร ตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานด้านอุบัติเหตุจราจร และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สำหรับเวที สอจร. สัญจร ภาคตะวันออกในปีนี้ ได้เลือกจังหวัดระยอง เนื่องด้วยเห็นถึงศักยภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน …

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*