Home / ข่าวระยอง / โยธาธิการและผังเมืองระยอง ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ EEC

โยธาธิการและผังเมืองระยอง ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ EEC

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงผลการจัดทำแผนแม่บทงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ EEC ซึ่งจัดขึ้นโดยโยธาธิการและผังเมืองระยอง มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากบทบาทและความสำคัญของการเป็นพื้นที่เมืองตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยองดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองระยอง ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ดังนั้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองระยอง จึงได้จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวขึ้น

เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในกระบวนการคิดร่วมกัน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่อผลการจัดทำแผนแม่บทงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ EEC ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อม มีมาตรฐานปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุด เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ EEC ดังกล่าว ..

About saowanee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*