Home / ข่าวระยอง / Rayong News : พิธีปลูกฝ้ายมงคล งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง

Rayong News : พิธีปลูกฝ้ายมงคล งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง

จังหวัดระยอง ร่วมกับ คณะสงฆ์ และภาคเอกชน จัดพิธีปลูกฝ้ายมงคล งานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 5 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม พร้อมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน

เวลา 15.30 น. วันที่ 24 สค.2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน  ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม ด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยพิธีเริ่มจากพราหมณ์  บวงสรวงขอใช้พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีทำการปลูกฝ้ายมงคล เพื่อนำไปใช้งานมหาบุญจุลกฐินจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ.วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม2560 หลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงจึงได้ดำเนินการปลูกฝ้ายมงคลท่ามกลางพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และรดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

“จุลกฐิน” เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทำผ้ากฐินจีวร อันเป็นผ้าที่มีความหมายทางพุทธวินัย โดยนำปุยฝ้ายมาปั่นด้าย ผ่านการเย็บ ย้อม ซึ่งการปลูกฝ้ายจึงเป็นกิจกรรมสำคัญอันดับแรกของงาน เนื่องจากต้องใช้ฝ้ายสำหรับทอดังนั้นก่อนที่จะปลูกฝ้าย จำเป็นต้องจัดหาสถานที่เหมาะสมไม่มีน้ำท่วมขังหรือแห้งแล้งจนเกินไปเพื่อทำการปลูก จังหวัดระยองได้จัดงานจุลกฐินขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นการสร้างความสามัคคีในมิติด้านศาสนา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี และยังช่วยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงวัฒนาสืบไป…

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง ภาพ/ข่าว

 

About Sukanya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *