จังหวัดระยอง เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ก.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 200 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และ”การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระดับอำเภอ การบริหารสัญญาและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารสัญญา เทคนิคในการควบคุมงานตามแผนงาน/โครงการ”

ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทำราคากลาง และการประกาศราคากลาง เป็นต้น รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานอีกด้วย…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *