จ.ระยอง อบรมให้ความรู้เครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนจังหวัดระยอง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ก.ค.ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแก่ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 532 คน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง


นายสุนทร โภคา ป้องกันจังหวัดระยอง กล่าวว่า ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ได้แก่ อำเภอ หมู่บ้าน ชุมชน ที่ถือว่าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผลอย่างยั่งยืน การเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ชุมชนนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ถือเป็นบุคคลของรัฐที่มีความสำคัญที่สุด โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ภารกิจและความรับผิดชอบด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการปกครอง และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ด้านการอำนวยความเป็นธรรม การดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านด้วย

ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นั้นจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกวิธี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกด้วย….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *