ระยอง จับมือ ดาว ประเทศไทย ผสานพลังภาคีเครือข่ายรวม 19 แห่ง ผลักดันการพัฒนาเยาวชนให้ประสบความสำเร็จด้วยทักษะอีเอฟ เพื่อเมืองระยองผาสุก

ระยอง จับมือ ดาว ประเทศไทย ผสานพลังภาคีเครือข่ายรวม 19 แห่ง ผลักดันการพัฒนาเยาวชนให้ประสบความสำเร็จด้วยทักษะอีเอฟ เพื่อเมืองระยองผาสุก

 

จังหวัดระยอง และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จับมือ “ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาสมอง เอ็กเซ็คคูทีฟ ฟังก์ชั่นส์ ในเยาวชน จังหวัดระยอง” ทั้งหมด 19 หน่วยงาน ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก (DOW – EF Development for Successful Youth & Rayong Happiness) โดยมีเป้าหมายในการนำทักษะสมองเพื่อความสำเร็จหรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นรากฐานในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง สร้างการทำงานแบบบูรณาการและมุ่งเน้นความยั่งยืน จากการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ความเข้มแข็งของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างเมืองระยองให้เป็นต้นแบบจังหวัดแห่งความสุขอีกด้วย

dsc08130-2

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ผมขอชื่นชม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาสมอง เอ็กเซ็คคูทีฟ ฟังก์ชั่นส์ ในเยาวชน จังหวัดระยอง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความเข้าใจ การช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร รวมทั้งบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวระยอง ป้องกันปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จหรืออีเอฟ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของชาวระยอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ช่วยสนับสนุนให้จังหวัดระยองก้าวไปสู่สังคมที่พลเมืองมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

img_0143-2

ด้าน นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ขอบเขตการทำงานของโครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก” ในปี พ.ศ. 2560 จะเน้นต่อยอดจากการดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 ที่ได้เริ่มสร้างแกนนำวัคซีนชีวิตในพื้นที่อำเภอบ้านฉางและตำบลมาบตาพุดจำนวน 120 คน โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่กว่า 34 กิจกรรม รวมมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 3,500 คน สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ จะเน้นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อีเอฟให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง เสริมสร้างกลไกการทำงานผ่านเครือข่ายและการประสานงานอย่างบูรณาการ  ยกระดับแกนนำวัคซีนชีวิตเป็น‘แกนนำวัคซีนชีวิตต้นแบบ (EF Leader)’  พัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่บ้านฉางและมาบตาพุด พร้อมกับขยายการดำเนินงานสู่อำเภอเมือง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

s__1417341-2

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *