ศุนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเขต 1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 57

ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนศุนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเขต 1 จัดโครงการ “เยาวชนสุขสันต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557” ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา  ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเขต 1 ได้จัดโครงการ เยาวชนสุขสันต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นยายเกษมสันต์  อัมพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานราชการ  บริษัทเอกชน ร้านค้า ต่างๆร่วมสนันสนันของรางวัลในการจัดกิจกรรมอีกด้วย
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดะยองให้มีความกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในตัวเอง  พร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับเด็กแะเยาวชนในสถานพินิจฯ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *