admin

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับฟังความคิดเห็นกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ก.ค.ที่โรงแรมคลาสสิก คามิโอ้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่:จังหวัดระยอง มีผู้แทนส่วนราชการทั้งพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันจัดทำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยการนำเครื่องมือสำคัญคือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่และลุ่มน้ำที่มีความซับซ้อน โดยใช้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2561-2565 รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยองฉบับใหม่ในระยะยาวต่อไป ตลอดจนเพื่อนำบทเรียนที่ได้จากโครงการนำร่องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง(ร่าง)แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA Guideline) ซึ่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(กพย.)ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รอบคอบ รัดกุม และชัดเจนในการนำไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่:จังหวัดระยอง …

Read More »

จังหวัดระยอง เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ก.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 200 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และ”การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระดับอำเภอ การบริหารสัญญาและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารสัญญา เทคนิคในการควบคุมงานตามแผนงาน/โครงการ” ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทำราคากลาง และการประกาศราคากลาง เป็นต้น รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน …

Read More »

ผู้ว่าระยอง นำประชาชนทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 16 ก.ค.ที่ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำและปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562   โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง และนายกุมพล …

Read More »

กาชาดจังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 ก.ค.ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นายสุพรรณ หารธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ …

Read More »

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มอบทุนการศึกษาโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18) ประจำปี 2562

18 มิถุนายน 2562 คุณปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ บริหาร องค์กร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18) ประจำปี 2562 มอบทุนจำนวนทั้งหมด 40 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท ให้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ และโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน   ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรุ่งเพชร ศรีสมาน (รุ้ง) …

Read More »

ชาวบ้านใน ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ

ชาวบ้านใน ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 12 มิถุนายน 62 ที่หน้าวัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง และปลาสวาย จำนวน 500,000 ตัว ลงแหล่งน้ำหน้าสาธารณะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจัดขึ้นโดยประมงจังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกระแสบน มีนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง และนายบุญสืบ แกล้วกล้า …

Read More »

จังหวัดระยอง เปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ร่วมพิธีเปิดงานฯ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยังได้โชว์เมนูทอดทุเรียน จำนวน 300 กก.แจกจ่ายผู้เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เช่น ประกวดผลไม้ ประกวดหนุ่มสาวชาวสวน แข่งขันกินผลไม้ การจำหน่ายผลไม้จากชาวสวน จำหน่ายอาหารถิ่นสินค้าโอทอปจาก 8 อำเภอ กว่า 120 ร้าน …

Read More »

EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็น“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่” เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จังหวัดระยอง มี น.ส.พจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ประธานกำกับโครงการออกแบบฯ นายศุภชัย รักพานิชมณี รองผู้จัดการโครงการออกแบบฯ ดร.วีระชัย นาควิบูลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชดเชยโครงการออกแบบฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น มีหัวข้อสนทนา เช่น การนำเสนอความเป็นมาของแผน EEC นำเสนอผลการศึกษาออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเรื่อง การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ …

Read More »

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB มองเห็นศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB ได้ไปจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จังหวัดระยอง จำนวน 120 ราย ภายใต้ชื่องาน “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออนทัวร์” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว น.ส.สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า SMEs ธนาคาร TMB กล่าวว่า …

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 3 มิ.ย.ที่สนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดระยอง ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงินเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ประองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร……    

Read More »