ข่าวระยอง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายกัญจนวัชร ฐิติวุฒิเสถียร กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง และนายพงษ์ศิริ กิติกรเศรษฐ์ ประธาน YEC Rayong ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการกิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 งานเทศกาลอาหารอร่อย…ฮิ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง

Read More »

“เทศบาลตำบลทับมา ร่วมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

“เทศบาลตำบลทับมา ร่วมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567” วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. จังหวัดระยอง เปิดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2567 มีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตพื้นที่ ฯลฯ …

Read More »

พิธีเปิดงานกิจการ “ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์” และร่วมกิจกรรมชิม ช้อป ชิลล์

พิธีเปิดงานกิจการ “ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์” และร่วมกิจกรรมชิม ช้อป ชิลล์ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานกิจการ “ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์” และร่วมกิจกรรมชิม ช้อป ชิลล์ โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวพร้อมกัน ณ ตลาดปลาระยอง หาดแสงจันทร์ ถนนท่าบรรทุก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยตลาดปลาระยองหาดแสงจันทร์ เป็นตลาดสไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีความผสมผสานระหว่างความเป็นไทย ญี่ปุ่น และเกาหลี …

Read More »

“มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง”

พิธีเปิดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติ ๖๙ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง ถนนริมน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖๙ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” …

Read More »

พิธีเปิดโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พิธีเปิดโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ร่วมขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างกลไกในการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรพิมล ชัยเจริญไมตรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ …

Read More »

อบจ.ระยอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

อบจ.ระยอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (ระบบทวิภาคี) มอบโอกาสทางการศึกษา และอาชีพ พื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายประสานต์ พฤกษาชาติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ), ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่), สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัย จ.ระยอง (RILA), องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, บริษัท แต้ล้งฮั่ว (ทีแอลเอซ) 95 กรุ๊ป จำกัด, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (ระบบทวิภาคี) มอบโอกาส …

Read More »

ภาพบรรยากาศโครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง“

ภาพบรรยากาศโครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง“ วันที่ 3 เมษายน 2567 โครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เผยแพร่ศิลปะการประกอบอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยอง ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดระยอง ซึ่งภายในการจัดงานได้จัดกิจกรรม การแข่งขันการตำ”น้ำพริกกะปิของดีระยอง”กิจกรรมการออกร้านอาหารพื้นถิ่นระยอง กิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นถิ่นระยอง โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์อบจ.ระยอง

Read More »

พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการอบจ.ระยอง, นายจรัญ ความเพียร เลขานุการอบจ.ระยอง ,นายสุริยะ ศิริวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง กองสาสารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น …

Read More »

ชาวบ้าน บ้านโพธิ์ เฮ

ชาวบ้านบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราเฮ ศาลปกครองระยอง ตัดสินเพิกถอนสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ชอบโดยกฎหมาย หลังชาวบ้านต่อสู้มาร่วม 11 ปี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เม.ย.ที่ศาลปกครองระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายอัมรินทร์ สายจันทร์ ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านในนาม ‘สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน’ ที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ และโกดังสินค้า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 29 ต.ค.56 โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีรวม 16 คน ซึ่งในวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้นัดตัดสินพิพากษา นายอัมรินทร์ สายจันทร์ ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้มาฟังคำตัดสินกรณีชาวฟ้องศาลปกครองสูงสุด ให้เพิกถอนใบอนุญาตสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา …

Read More »

อบจ.ระยอง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23

อบจ.ระยอง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (หนองละลอกคัพ) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 โดยมีนายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ …

Read More »