กกต.ระยอง จับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระยอง ทั้ง 4 เขต ร่วมสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง

กกต.ระยอง จับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระยอง ทั้ง 4 เขต ร่วมสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบแบ่งเขตของจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง

กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 4 เขตของจังหวัดระยอง จำนวน 106 คน และผู้สนับสนุนหรือผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการฯ

 

โดยมีกิจกรรมการแสดงปาฐกถาธรรมเพื่อความสมานฉันท์ โดยพระครูสิริภาวนานุโยค รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก และการบรรยายให้ความรู้เรื่องกฏระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตลอกจนข้อห้ามและโทษความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว

 

กกต.ระยอง มุ่งเน้นให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม

ป้องกันและป้องปรามการทุจริต ลดจำนวนการร้องเรียนและร้องคัดค้าน และเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย

ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี

การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการเลือกตั้งมีความเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้ง ยอมรับกฏ กติกาการเลือกตั้ง และยอมรับผลการเลือกตั้งโดยสันติอีกด้วย…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *