กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมโครงการ การบริหารการเงินอย่างไรให้สอดคล้อง Service Plan

ข่าว2กระทรวงสาธารณสุข  จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  ภายใต้หัวข้อ “การบริหารการเงินอย่างไรให้สอดคล้อง Service Plan”
การจัดอบรมในครั้งนี้  ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  ณ ห้องสุนทรภู่  โรงแรมสตาร์ โดยหัวข้อการบรรยายได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก  ดังนี้
วันที่ 10  กุมภาพันธ์  บรรยาย  เรื่อง “ระเบียบการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินททางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  โดยนางกิตติมา  อังกินันทร์  นิติกรชำนาญพิเศษ
วันที่ 11  กุมภาพันธ์  ภาคเช้าบรรยายเรื่อง “การควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายในทางการงิน”  โดย  นางกิ่งกาญจน์  ภู่ทองตระกูล  ผู้อำนวนการตรวจสอบภายน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ภาคบ่าย บรรยายเรื่อง “การเบิกจ่ายเงินเดือน  โดยการเบิกจ่ายตรงผ่านกรมบัญชีกลาง”  โดยนางอุบล  สมสมัย  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง
และวันที่ 12  กุมภาพันธ์  บรรยายเรื่อง “การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดในการปฏับัติงานการเงินและบัญชี”  โดยนายสุรชัย  รัตนกรกุล  นิติกรชำนายการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *