กองทุนไฟฟ้าส่งลูกหลานระยองได้เรียน

จังหวัดระยองนำเงิน กองทุนไฟฟ้ามอบทุนการศึกษา ให้เยาวชนในพื้นที่กว่าพันคน รวมกว่าสามล้านบาท

วันที่ 9 กย. ที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมี นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง นายประกิจ ศรีมีเอี่ยม พร้อมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบลบ้านฉาง ร่วมในพิธี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดแผนยุทธศาสตร์แผนงานประจำปีและแผนการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการ พัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอันจะเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อจัดหาเงินทุน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้า

ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลบ้านฉาง จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางฉางขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุน ด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีวิชาชีพ ต่อไปในอนาคต ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนทุนทั้งหมด 1,256 ทุนมีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา /ปวช ปวส. และปริญญาตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,941,000 บาท

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *