กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1(กอ.รมน.) ปฐมนิเทศโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำหมู่บ้าน หรือ อพป.ประจำปี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1(กอ.รมน.) ปฐมนิเทศครูฝึกและวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปถ่ายทอดสร้างเครือข่ายอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำหมู่บ้าน ป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ


เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พ.อ.วิรัฎฐ์ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1(กอ.รมน.) เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศครูฝึกและวิทยากรโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำหมู่บ้าน หรือ อพป.ประจำปีงบประมาณ 2562 มีครูฝึกและวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 จาก 25 จังหวัด รวม 125 คน เข้ารับการอบรมฯ


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุดครูฝึก มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการฝึกจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้าน อพป.ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน อพป.พ.ศ.2522 และเข้าใจต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่และภัยคุกคามในพื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่ชายทะเลและเกาะแก่งและพื้นที่จังหวัดตอนใน ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติด้วย โดยครูฝึกและวิทยากรเหล่านนี้ จะนำความรู้ ประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายรวม 78 หมู่บ้านในความรับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *