กิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนนักเรียนขับขี่ปลอดภัย

ปตท.จับมือโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนนักเรียนขับขี่ปลอดภัย ภายใต้โครงการ “สานพลังร่วมใจ ขับดี.มีสุข ทุกเส้นทาง”เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายสุชิน พลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางกฤตติยา เบญจมาลา ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ร่วมเปิดโครงการ “สานพลังร่วมใจ ขับดี.มีสุข ทุกเส้นทาง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 และ 30 พ.ย.62 และ 1 ธ.ค.62 นี้ เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ HAPPY NEW YEAR..HAPPY ROAD ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และมารยาทในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่เยาวชนนักเรียน ตลอดจนช่วยรณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดระยองด้วย โดยมีกิจกรรมการอบรมเพื่อสอบใบขับขี่ การเปิดจุดการประชาชนตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัย และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ตลอดทั้งวันนายปรีชา กล่าวว่าปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหาศาลจากสถิติของ UN ไทยถูกจัดเป็นอันดับแรกๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เกิดปัญหาสังคมตามมาเป็นจำนวนมาก ปตท.ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “สานพลังร่วมใจ ขับดี..มีสุข ทุกเส้นทาง”ขึ้น มุ่งเน้นเพื่อแบ่งปันความรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ที่ดี ใช้รถใช้ถนนอย่างมีความปลอดภัย ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจราจร และร่วมใจกันสร้างสังคมแห่งการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *