ขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเครือข่ายในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชานชนในพื้นที่ ได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง
วันที่ 29 ส.ค.60 ที่โรงแรมระยองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน นักจัดรายการวิทยุ ผู้นำชุมชนที่ดูแลหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง จำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ  เพื่อให้มีความรู้ และสามารถนำไปขยายผลในชุมชนของตนเอง มีการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และแนะนำแหล่งศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดระยอง ความสำคัญของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม   ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง การเสวนาหัวข้อ บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า  สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองมีความคาดหวังว่า สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับไปขยายผล สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำไปเป็นปรับใช้จนกลายเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิต เพื่อความสุขของชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน…
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *