คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจาก 14 จังหวัดภาคกลาง  และมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง นางพัชรี อาระยะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และนางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระยอง เข้าร่วมประชุมฯ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 กับทุกภาคส่วน และเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความสำคัญของความเสมอภาคของเพศและปัญหาความไม่เสมอภาคของเพศที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งจะนำประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริงต่อไป..
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *