เสริมความแข็งแกร่งพื้นที่ EEC งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

เดินสายงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ปี 2562 “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

 พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( องค์การมหาชน ) เผยว่า “ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เป็นจำนวนมาก หลากหลายประเภทกิจการ โดยเฉพาะจังหวัดระยองมีสถานประกอบการถึง 8,000 กว่าแห่ง มีลูกจ้างกว่า 400,000 คน และจากผลของการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีมาตรฐาน ยิ่งทำให้ภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เราจึงต้องเตรียมคนให้พร้อม ด้วยเหตุนี้ สสปท.จึงกำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง เพราะเราคาดหวังว่างานที่จัดขึ้นนั้น จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัย รับทราบทิศทางและการเคลื่อนไหวของการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและใช้ในชีวิตทำงานประจำวัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันสูญเสียในด้านต่างๆ รวมถึงลดอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมตลอด 2 วันที่จัดขึ้นนี้เข้มข้นด้วยเนื้อสาระทางวิชาการที่เข้าใจง่ายด้วยการสัมนากว่า 20 หัวข้อ งานนิทรรศการน่าสนใจกว่า 100 คูหา และการสาธิตรวมไปถึงประกวดแข่งขันอีกหลายรายการ เช่น

  • การจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน
  • การจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • การสาธิตการตรวจสอบ การขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย
  • การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง และการใช้เชือกสำหรับการทำงานบนที่สูง
  • การสาธิตการตรวจสอบเชิงป้องกัน การขับเคลื่อน และการบังคับเครื่องจักรสำหรับการ

ทำงานที่สูงอย่างปลอดภัย

  • การแข่งขันการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน BS-EN12811
  • การแข่งขันการขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย
  • การแข่งขันผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น

 

พลเอก อภิชาต กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “ในเร็วๆ นี้ กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33”  ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยงานดังกล่าวจะจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิต รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีอวนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โทร.02-885-2383-4 หรือ www.tosh.or.th

 

 

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *