จังหวัดระยองประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกลในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59

t20151125102824_63693

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนระดับจังหวัดระยอง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัดระยองปี 2558/59 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ตามที่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 เห็นชอบให้มีการปรับรายละเอียดการจัดทำโครงการ และหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการ จึงให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงบประมาณ ร่วมกันชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่จังหวัดและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการที่ส่งเข้ามากกว่า 1,000 โครงการผ่านการพิจารณาเพียง 170 โครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ จึงเน้นย้ำถึงหลักเกณฑ์ของโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤติภัยแล้ง จึงเป็นการสนับสนุนการเกษตรฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยไม่สนับสนุนให้ทำนา โครงการควรเกี่ยวกับการปลูกพืชใช้น้ำน้อย อาชีพนอกภาคการเกษตร งานหัตถกรรม ควรเป็นโครงการเล็กๆ กลุ่มองค์กรในชุมชน มีตลาดรองรับชัดเจน กิจกรรมที่ให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ มิใช่เป็นการไล่แจกปัจจัย โครงการที่ไม่ควรสนับสนุน อาทิ พื้นที่ที่ทำนาไปแล้ว(มีปัญหาแหล่งน้ำ) โครงการจัดซื้อ วัว ควาย แพะ ซื้อเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถไถ การซื้อปุ๋ยเคมี ยาปราบศรัตรูพืช เป็นต้น…

t20151125102722_63692

t20151125102859_63695

t20151125102904_63696

ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

Credit : http://pr.prd.go.th/rayong

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *