จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ ว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2558

คนพิการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดระยอง  จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ  ประจำปี 2558
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากการรายงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ผลการดำเนินการตามกฎหมายในปี 2557  จังหวัดระยอง  มีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 479  แห่ง  มีสถานประกอบการรายงานผลและปฏิบัติตามกฎหมาย  จำนวน 376 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 78.50  โดยสถานประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย  มาตรา 33  การรับคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 126  แห่ง จ้างคนพิการ 559  อัตรา  มาตร  34  การส่งเงินสบทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 165 แห่ง  เป็นเงิน  115,104,767.50 บาท  (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  และไม่ได้รายงานผลและไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  จำนวน 103  แห่ง  นั้น
จังหวัดระยอง  จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ  ประจำปี 2558  ในวันที่ 25 มีนาคม  ขึ้น  ณ  ห้องสร้อยสุวรรณ  โรงแรมสตาร์   มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  250  คน  ประกอบด้วย  นายจ้างหรือผู้แทนสถานประกอบการ  ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการในจังหวัดระยองตามประเภทความพิการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างหรือสถานประกอบการและเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างคนพิการในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  พร้อมทั้ง ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าจ้างงานคนพิการ  การบังคับใช้กฎหมาย  และติดตามการทานของคนพิการในสถานประกอบการต่อไป

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *