จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

จัดโครงการพันาจังหวัดระยอง จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดโครงการดังกล่าว  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  22  มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีสุนทร โรงแรมสตาร์  โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งเป็นสมาชิกเครือข่ายข่าวที่ได้จัดตั้งไว้ และประชาชนทั่วไปจากทุกอำเภอ
โดยมีวิทยากรให้ความรู้และบรรยาย เรื่องการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปกป้อง รักษา เพื่อธำรงความเป็นไทย  ภายใต้การเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เรื่องสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  และภัยคุกคามต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือกับทางราชการ  และได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างสมาชิกเครือข่ายกับผู้ประสานของส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนร่วมกับส่วนราชการ  สร้างความสมัครสมาน สามัคคี  ติดตามตรวจสอบความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไป

อุไรรัตน์   ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *