จัดโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ O-NET

เพื่อนชุมชนติวเตอร์ระยอง จัดโครงการเพื่อนชุมชนติงเตอร์ O-NET
สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จักโครงการ เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมตาร์ จังหวัดระยอง นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิโครงการเพื่อนชุมชนติงเตอร์ นายสมศักดิ์ ทองเนียมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18และนางบรินดา กลัสนิมิผู้สมาคมเพื่อนชุมชน นายอุลักษณ์ ถนอมสิทธิกุลผู้จัดสมาคมเพื่อนชุมชน
สมาคมเพื่อนชุมชนจัดกิจกรรมแนะแนวข้อสอบเข้ามหาลัย o-net โดยทีมผู้สอนจากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงเพื่อสนับสนุนการศึกษาและขยายโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของเด็กไทยได้เติบโตเป็นทั้งคนดีและคนเก่งโดยมีการศึกษาที่ดีเป็นพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตน เพื่อนชุมชนติวเตอร์ จัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนระยองกว่า 1600 คนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ของโรงเรียน 13 แห่งในเขตพื้นที่การศึกษาระยอง 18 ได้เตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ก่อนออกสู่สนามสอบจริงโดยเป็นการแนะแนวการทำข้อสอบวิชาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพเยาวชนได้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการศึกษามากมายตั่งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย การมอบทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์และทุนพยาบาลทั้งนี้ตลอดเวลาที่สมาคมเพื่อนชุมชนมีเจตนาสนับสนุน เพื่อบ้านเราหน้าอยู่สังคมยั่งยืน…000…
อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง ส่ง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *