จัดโครงการ ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2557

บรรยายธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  จัดโครงการประกวดบรรยาย ระดับจังหวัด  ประจำปี 2557
ด้วยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  และศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หนกลาง  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ได้กำหนดจดประกวดบรรยายธรรม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติ  ในระดับการศึกษาพื้นฐาน ได้ศึกษาค้นคว้า  ฝึกฝนด้านการบรรยายธรรม และนำหลักพุทธธรรมมาใช้เสริมสร้างให้มีคุณธรรม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่การทำนุ  บำรุง  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง  และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกฝน  ด้านหลักพระพุทธธรรม โดยได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดประกวดบรรยายธรรมในระดับจังหวัด  เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศ
การบรรยายธรรมจังหวัดระยอง  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)  จึงได้จัดการประกวดบรรยายธรรม  ประจำปีงบประมาณ  2557  ขึ้น  ซึ่งแบ่งระดับการประกวดเป็น 4 ช่วงชั้น  โดยมีสถานศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวด  ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน  14  คน
ช่วงชั้นที่  2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน  16  คน
ช่วงชั้นที่  3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน  13  คน
ช่วงชั้นที่  4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน  8 คน
รวมผู้เข้าร่มประกวดบรรยายธรรม  จำนวนทั้งสิ้น  51  คน

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *