จ.ระยอง เข้มหอพัก โรงแรม และอพาร์ทเม้น

จ.ระยอง เข้มหอพักโรงแรม และอพาร์ทเม้น ป้องกันเหตุเป็นแหล่งมั่วสุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดีงผู้ประกอบการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฎิบัติตามกรอบกฏหมาย
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในการอบรมผู้ประกอบการหอพักโรงแรม  และอพาร์ทเม้น จ.ระยอง ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการกระทำโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ที่ทำการปกครอง จึงได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการหอพัก โรงแรม และอพาร์ทเม้นดังกล่าวขึ้น เพื่อกำหนดมารฐานให้หอพัก โรงแรม  อพาร์ทเม้น ปฏิบัติในการตอบสนองต่อนโยบายจัดระเบียบสังคม และเพื่อควบคุมมิให้มีการเพิ่มของหอพัก โรงแรม อพาร์ทเม้นที่เป็นแหล่งมั่วสุมอันเป็นต้นเหตุแห่งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ  แนวทางการปฎิบัติตามกรอบกฎหมายของหอพัก โรงแรม อพาร์ทเม้น ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้จังหวัดระยอง ปลอดจากแหล่งมั่วสุมที่เป็นปัจจัยในการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนอีกด้วย..

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.