ชุมชนบ้านพลง สร้างอาชีพเสริมจากแผ่นป้ายไวนิลเหลือใช้

ชุมชนบ้านพลงสร้างอาชีพเสริมจากแผ่นป้ายไวนิลเหลือใช้ชุมชนบ้านพลง  ไอเดียบรรเจิดสร้างอาชีพเสริมจากแผ่นป้ายไวนิลเหลือใช้
ที่ชุมชนบ้านพลง ผู้นำชุมชนและสมาชิกรวมตัวกันได้จัดทำโครงการบริหารงานแผ่นป้ายอิงค์เจ็ทขึ้น หรือรู้จักกันดีกับป้ายไวนิล ที่เมื่อป้ายหมดอายุการใช้งานในด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการบางรายอาจจะนำไปทิ้งหรือเผาทำลายจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น  ทางชุมชนจึงได้คิดโครงการนี้  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มผู้ว่างงานในชุมชนบ้านพลง  มีการจัดอบรมการเย็บกระเป๋าจากแผ่นป้ายไวนิลในรูปแบบที่หลากหลาย  รวมถึงยังเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  ที่สำคัญคือชุมชนบ้านพลงเริ่มมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงได้รับการตอบรับจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึก  หรือนำไปใช้งาน  แต่ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะนำไปจำหน่ายต่อตามตลาดนัดหรืองานเทศกาลต่าง ๆ

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว/ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.