ติวเข้มครูแนะแนว เตรียมวางแผนการศึกษาติดอาวุธให้เยาวชนไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา เขต 1 – 2 จังหวัดระยอง  สำนักงานคณะกรรมอาชีวศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี – ระยอง ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชน ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จ.ระยอง สร้างเครือข่าย เปิดมุมมอง เตรียมพร้อม สร้างคน สร้างอาชีพ ให้เยาวชนระยอง รองรับ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน รองรับ EEC.

เวลา 09.00 น.วันที่ 17 มิ.ย.2560 ที่ โรงแรม เคียงทะเล รีสอร์ต ต.เพ. จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด”โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง”โดยมี นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในจังวหัดระยอง ผู้บริหารจากสมาคมเพื่อนชุมชน และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยอง กว่า 200 คน

 

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 กล่าวว่า”โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง” จัดขึ้นเพื่อสานต่อนโยบายของภาครัฐ มุ่งพัฒนา ขีดความสามารถด้านการศึกษาให้กับครูจังหวัดระยองรวมไปถึงการวางแผนอนาคตทางการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดโดยมีสมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งเป็นภาคเอกชน และเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องทางด้านการศึกษา อาทิ โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือเพื่อนชุมชนติวเตอร์ทุนการศึกษาวิชาชีพพยาบาล ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์ และสำหรับ “โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง” ที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการด้านการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน จากสมาคมเพื่อนชุมชนเพื่อให้ครูในจังหวัดระยองได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการวางแผนการศึกษา เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมที่จะติดอาวุธให้เยาวชนไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต

ภายในงานคณะผู้จัดฯ ได้นำกิจกรรมที่ตอบโจทย์ด้านการศึกษายุคใหม่และเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์มารวมไว้ ได้แก่

  • การดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งเน้นการมีงานทำโดย ศน.ดรุณจิต ม่วงมงคล
  • จิตวิทยาเด็กและการแนะแนวโดย ผญ.กุลนรี พิมพ์สังกุล นักจิตวิทยาปฏิบัติการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
  • เสวนา”ตัวอย่างบุคลากรต้นแบบด้านสายอาชีพ”โดยพนักงานต้นแบบจากบริษัทสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน
  • บรรยายพิเศษ ความต้องการแรงงานจังหวัดระยอง โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
  • บรรยายพิเศษเส้นทางและความสำคัญในการเรียนอาชีวศึกษา โดยประธานสำนักงานอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการเทคนิคบ้านค่ายและรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
  • สัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจ ในการค้นพบตัวตน”เทคนิคการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนสำหรับครูแนะแนวมืออาชีพ” โดย ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน

ซึ่งการสัมมนา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน ..00000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *