ทช. ลงนาม 7 หน่วยงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันเปิดโครงการป่าในเมือง ภายใต้ “โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” มุ่งเน้นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนกลางเมืองเป็นปอดของคนระยอง และประชาชนได้ใช้ประโยชน์

เมื่อเวลา 12:00น. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ลานพระเจดียกลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันเปิดโครงการป่าในเมือง  ภายใต้ “โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง”ทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ พื้นที่รวม 500 ไร่ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์กลางเมืองเป็นปอดของคนระยอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนกลางเมืองระยอง รอบรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC

โดยโครงการป่าในเมืองดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าในเมืองให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พักผ่อน และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของทุกคนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม …..

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *