ที่สุดของแผ่นดิน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พ่อหลวงเทิดพระเกียรติในหลวง UN ตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม หรือ World Soil Day เมื่อ 6 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการ ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ได้มีมติรับรอง ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก และปี 2558 เป็นปีดินสากล หรือ International Year of Soils

วันดินโลก เกิดขึ้นเนื่องจาก IUSS เห็นว่าการถ่ายทอด ความรู้ทางด้านดิน และการสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของดินต่อ มนุษยชาติและ สภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชน ในประเทศต่างๆ ยังไม่เพียงพอ จึงควรมีวันดินโลก เพื่อให้สามารถจัด กิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ เรื่องดินพร้อมกันทั่วโลก ได้อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการ IUSS มีความเห็นพ้องกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์ ที่ให้ความสำคัญ กับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรดิน และทรงประสบความสำเร็จ ในการการปรับปรุงแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ โดยทั่วกัน จึงมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล และสดุดีพระเกียรติคุณ ของพระองค์

ดังนั้น ในวันที่ 16 เมษายน 2555 หลังจากที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แล้ว ผู้บริหาร IUSS ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศสนับสนุนและผลักดันให้มี การจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม และได้จัดงานเฉลิมฉลอง วันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 และเชิญประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านทรัพยากรดิน และเชิญผู้บริหารและ นักวิทยาศาสตร์ทางดิน จากประเทศไทยเข้าร่วมบรรยายพิเศษ และร่วมงานเฉลิมฉลองด้วย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *