นครรระยองประชุมสันนิบาตเทศบาล

นครรระยองประชุมสันนิบาตเทศบาล

ที่ร้านอาหารเพลินตา อ.เมือง จ.ระยอง  เทศบาลนครระยองจัดการประชุม สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 โดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทางเทศบาลนครระยองและคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลนครระยอง ร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง พ.ศ.2553

s__70819861

s__70819864

s__70819865

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561

  1. นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก (ประธาน)
  2. นายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลทับมา (รองประธาน)
  3. ดร.ดิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลมะขามคู่ (เหรัญญิก)
  4. นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า (นายทะเบียน)
  5. นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า (ประชาสัมพันธ์)
  6. นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสร์ (ปฏิคม)
  7. นายสิทธิพล พัฒนงาม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่าย (กรรมการที่ปรึกษา)
  8. นายสมชาย เลิศฤทธิ์วิริยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลจอมพลเจ้าพระยา (กรรมการที่ปรึกษา)
  9. จ่าเอกหิรัณย์เศรษฐ วงษ์บำหรุ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคอก (เลขานุการ)

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า สันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง ดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ กับเจ้าหน้าที่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยัง ร่วมกับท้องถิ่นทำกิจกรรมร่วมกัน..

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *