นครระยองเข้มแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 23 มี.ค.เวลา 13.30 น. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนครระยอง(ศป.ปส.ทน.รย.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  สำนักงานเทศบาลนครระยอง โดยมีนายธนิต อังควินิจวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง นายฉัตนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยองและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง  นโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยกเลิกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครระยอง ที่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนครระยอง(ศป.ปส.ทน.รย.)และมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนครระยอง(ศป.ปส.ทน.รย.) ขึ้นใหม่

s__19398660

 

s__19398661

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *