ปภ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฎิบัติการป้องกันภัย

ปภ.ปภ.ระยอง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อปรับปรุงแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี วัตถุอันตรายและการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลจังหวัดระยอง
โดยการประชุมในวันดังกล่าว  นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง  เป็นประธานในที่ประชุมและได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบว่า  สืบเนื่องจาก  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556  เวลา 06.50 น.  เรือบรรทุกน้ำมันของบริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมีคอล  จำกัด  (มหาชน)  ขณะกำลังถ่ายน้ำมันดิบมายังโรงกลั่นน้ำมันของ บริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมีคอล  จำกัด  (มหาชน)  ได้เกิดเหตุท่อรับน้ำมันดิบขนาด 16 นิ้ว  รั่วที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบ อยู่ห่างชายฝั่งทะเลมาบตาพุด  ต.มาบตาพุด  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  ไปทางตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ 20 กิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  10 ไมล์ทะเล  (พิกัด 12 องศา  29.8 N และ 101 องศา  17.3)  เป็นเหตุให้น้ำมันดิบปริมาณประมาณ  50 ตัน รั่วไหลลงทะเล  เวลา  18.00 น.  และเคลื่อนที่ไปยังอ่าวพร้าว  เกาะเสม็ด  ต.เพ  อ.เมืองระยอง    โดยแจ้งว่าจังหวัดได้จัดทำการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  และการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล  จังหวัดระยอง ประจำปี 2557  และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  และการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล จังหวัดระยอง  ประจำปี 2557  ขึ้น
สำหรับวาระเรื่องเพื่อพิจารณาซึ่งเป็นวาระสำคัญ  คือ  การร่างแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี วัตถุอันตราย  และการขจัดน้ำมันรั่วไหล  จังหวัดระยอง  ประจำปี 2557  ประกอบด้วย  1.  สถานการณ์ทั่วไป  2.  วัตถุประสงค์  3.  องค์กรปฏิบัติ  4. นิยามศัพท์  5.  ความรุนแรงของสาธารณภัย  6.  ขั้นตอนการปฏิบัติ  และ 7.  การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งแต่ละหัวข้อการจัดทำร่างแผนฯ  นั้น  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมประชุม  ต่างให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงข้อเสนอแนะ  การแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อด้วยความละเอียดและรอบคอบ เพื่อนำไปจัดทำแผนต่อไป

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *