ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.ระยอง

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.ระยอง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และตรวจสอบข้อมูลการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่แต่ละส่วนราชการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อบจ.ระยอง

ภาพ/ข่าว : สรวงรัตน์

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *