จังหวัดระยอง ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(Focus group) แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(Focus group) แนวทางการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีส่วนราชการ อปท.องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

 

โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก น.ส.พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ น.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น ผอ.สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง มาบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”นำเสนอ”กรอบแนวทางการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

 

สำหรับสาระการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 8 ระบบ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มี 1.ระบบสาธารณูปโภค 2.ระบบคมนาคม 3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม 5.ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและการประกอบกิจการ 6.ระบบบริหารจัดการน้ำ 7.ระบบควบคุมและขจัดมลภาวะ และ8.ระบบป้องกันอุบัติภัย เน้นให้การวางการพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ นโยบายภาครัฐ และความต้องการของประชาชน ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนา EEC ในอนาคต


ซึ่งในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ใช้เวลาร่วมกันในการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนดังกล่าว เพื่อเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกัน และเป็นแรงขับเคลื่อนให้โครงการ EEC เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป…….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *