ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดระยอง

ประชุมพรรคสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดระยอง  จัดประชุมตามแผนงานส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยพรรคการเมืองและประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ลำดับที่  96
การประชุมตามแผนงานส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยพรรคการเมืองและประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สาขาพรรคจังหวัดระยอง  ลำดับที่  96  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  8  มีนาคม  2557  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงแรมมาดิน่า  อ.เมือง  จ.ระยอง  โดยได้รับเกียรติจากนายสาธิต  ปิตุเตชะ  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์  และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ภาคกลาง  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  และเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ในประเด็น  การให้ข้อมูลที่เป็นจริงของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่ถูกต้อง  เป็นต้น  ทั้งนี้  นายสาธิต  ปิตุเตชะ  ได้กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เก่าแก่และเป็นพรรคที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย  สมาชิกพรรคทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดขอให้รักษาคุณงามความดีเพื่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของชาติต่อไป
และในวันดังกล่าว  ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการพรรคสาขาชุดใหม่หลังจากที่คณะกรรมการชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อและรับรองผู้สมัครเป็นคณะกรรมการโดยมีนายสมบัติ  ตั้งธนไพบูลย์  ประธานสาขาพรรคฯ  ทำหน้าที่ชี้แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ  เบื้องต้นและส่งหน้าที่ต่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ   ซึ่งประกอบด้วย  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  รองเลขานุการ เหรัญญิก  โฆษก  นายทะเบียน  และกรรมการจำนวน 8 คน  ผลจากการเลือกตั้งปรากฏว่าในตำแหน่งที่สำคัญยังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคเลือกคณะกรรมการชุดเดิมให้อยู่ในตำแหน่งและบริหารงานสาขาพรรคจังหวัดระยองต่อไป

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *