ปส. รุกพื้นที่ภาคตะวันออก จัดคอร์สเสริมความรู้ พิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ให้หน่วยงานครอบครอง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดคอร์ส การ พิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ ให้แก่หน่วยงานที่ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ในภาคตะวันออก ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ จ.ชลบุรี มุ่งเสริมความรู้และความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ของภาคตะวันออก พร้อมนำไปสู่การพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์อย่างยั่งยืนของไทยในอนาคต

นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในพิธีสารเพิ่มเติมสำหรับความตกลงด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ภายใต้สนธิสัญญา ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เมื่อปี พ.ศ. 2548 แต่ยังไม่มีการให้สัตยาบัน เนื่องจากขาดความพร้อมด้านกฎหมายรองรับพิธีสารเพิ่มเติมฯ แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งขณะนี้ ปส. กำลังเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถลงนามให้สัตยาบันและเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้ตามพันธกรณีภายในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งนี้ก่อนให้สัตยาบันผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงภาพรวมด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาฯ และข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้พิธีสารเพิ่มเติมฯ รวมถึงการรายงานข้อมูลของวัสดุนิวเคลียร์เช่น การครอบครอง การใช้งาน การวิจัย การนำเข้า หรือส่งออก ปส. จึงจัดฝึกอบรมเรื่อง “Safeguards and AP Implementation สำหรับผู้ประกอบการครั้งที่ 1” ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช จ.ชลบุรี ให้แก่ผู้ที่ครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์กว่า 15 หน่วยงาน ในภาคตะวันออก หวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

การดำเนินงานตามข้อผูกพันภายหลังการให้สัตยาบัน และเมื่อได้ให้สัตยาบันแล้ว ปส. ต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ให้กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางสันติเท่านั้น

18464

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *