ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม จังหวัด ระยอง ประจำปี 2560 ขึ้น ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีงาม และความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ และร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประธาน สภา วัฒนธรรม จังหวัด ระยอง เป็นผู้ดำเนินการโครงการ และนายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธาน ชมรมคนรักในหลวง จังหวัด ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้กลุ่มเป้าเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ทุกระดับ ประชาชน และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง รวม 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *