ฝนหลวงติวเข้มบริหารจัดการน้ำ

ฝนหลวงระดมสมองจากทุกหน่วยงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ พร้อม ดำเนินการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำน้อย ยึดแผนปฏิบัติการตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 16 กันยายน ที่โรงแรมรอยัลพลา คลิฟบีช ต พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกียวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน การประปาและการใช้น้ำภาคเอกชน ภาคเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก อาสาสมัครฝนหลวง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับทราบสถานการณ์ ด้านภาวะความต้องการใช้น้ำในภาคส่วนต่างๆรวมทั้งสภาพปัญหาจากวิกฤติภัยแล้งในบางปี และสถาณการณ์น้ำที่มีมากกว่าปกติในบางปี ของพื้นที่ภาคตะวันออก

ทั้งนี้เพื่อเร่งระดมความคิดและข้อเสนอแนะ ในการวางมาตรการแก้ใขปัญหาวิกฤติจากภัยธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในพื้นที่ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการตรงกับสถานการณ์ความต้องการน้ำของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า การปฎิบัติการของฝนหลวงในปีนี้ในภาพรวมทั้งประเทศในเรืองของอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับในฤดูแล้งค่อนข้างดี สำหรับบางเขื่อนที่ยังมีปริมาณน้ำน้อยอยู่ ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือ คือเขื่อนแม่กรวง ภาคอีสานเขือนลำตะคลอง ภาคใต้ตอนบนเขื่อนปรานบุรี และแก่งกระจาน ซึ่งยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยอยู่ เพราะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งกรมฝนหลวงจะยังคงปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามศาสตร์พระราชา///

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *