พัฒนาตะพงพื้นที่เศรษฐกิจรับเทศกาล

อำเภอเมืองระยอง จับมือองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นำชาวบ้าน16ตำบลนำร่องเสริมความรู้ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์และฤดูผลไม้

วันที่7 เมษายน2560 ที่ศาลาหมู่6 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน16ตำบล ภายใต้โครงการ  รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ออกทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเช่น ถนน ศาลาที่พักโดยสาร ร่วมกับชาวบ้านจาก 16 หมู่บ้าน ในตำบลตะพง เพื่อให้ทุกพื้นที่สะอาดตา สวยงาม เป็นธรรมชาติ รองรับเทศกาลสงกรานต์และฤดูผลไม้ที่กำลังจะมาถึง

aaaa

bbbb

ccc

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวว่า พื้นที่ตำบลตะพงมีหมู่บ้านในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้งหมด16 หมู่บ้าน ลักษณะชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางบริเวณสองข้างทางมีเศษกิ่งขยะกิ่งไม้วัชพืชกีดขวางเส้นทางคมนาคม   ทำให้ภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลตะพงไม่สวยงาม ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ประชาชน ด้านจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลตะพงขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมด้วย

ด้านนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่า การให้ความรู้ประชาชนด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาหลายๆปัญหาได้  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ตำบลตะพงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย   เช่นทะเล  เขายายดา  ที่สำคัญการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลตะพง มีสวนท่องเที่ยวหลายสวน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน  ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และฤดูผลไม้  โดยตำบลตะพงจะเป็นตำบลนำร่อง ของการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ด้วย..0000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *