พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพขับเคลื่อนพลังเครือข่าย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการอบจ.ระยอง, นายจรัญ ความเพียร เลขานุการอบจ.ระยอง ,นายสุริยะ ศิริวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

กองสาสารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำสุขภาพ จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ สามารถดูแลประชาชนในชุนได้อย่างครอบคลุม และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยในโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงณัฏฐิญา ศิริธรรม และแพทย์หญิงโชติมา ศรศิริวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระยอง พร้อมด้วยกลุ่มวิทยากรกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 มาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของแกนนำสุขภาพ โรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง รวมถึงวิธีการคัดกรอง วิธีการป้องกัน และการปฏิบัติตน เพื่อเป็นการกระจายความรู้ที่ถูกต้องแก่แกนนำสุขภาพในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดระยองต่อไป

ภาพ/ข่าว : สโรชา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *